Statut

STATUT GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO

„JEDLIŃSK”

Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Klubu dn. 18 kwietnia 1991 r.

Tekst jednolity z dn. 27 stycznia 2013 r.

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

§2

§3

Klub posiada osobowość prawną i jest dobrowolną samorządną organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.

§4

Klub może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§5

§6

Klub ma prawo używać logo, pieczęci, barw, flagi i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór logo i pieczęci ustala Zarząd Klubu.

Rozdział II

Cel i środki działania

§7

Celem działalności Klubu jest krzewienie, popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych, stworzenie warunków do uprawiania sportu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.

§8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

§9

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków, sympatyków i wolontariuszy.

§10

Klub jest organizacją o celach niezarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych.

§11

§12

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

Członkowie Klubu dzielą się na:

§14

Członkiem zwyczajnym może zostać:

§15

Członkiem wspierającym może zostać:

§16

Członkiem honorowym może zostać:

§17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

§18

Do obowiązków członków Klubu należy:

§19

Utrata członkostwa następuje na skutek:

Rozdział IV

Władze Klubu

§20

Władzami Klubu są:

§21

Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów.

§22

Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie i w przypadku ponownej liczby równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

§23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§24

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą i jest zwoływane przez Zarząd Klubu.

§25

§26

Do zakresu działań Walnego Zebrania Członków należy:

§27

§28

§29

Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Klubu powinno być doręczone jego uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§30

Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Drugi termin posiedzenia może odbyć się w tym samym dniu, co najmniej 20 minut później co należy podać w zawiadomieniu o posiedzeniu.

§31

W drugim terminie Walne Zebranie Członków Klubu może podjąć uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu zwykłą większością głosów.

§32

Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje jego bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§33

§34

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

§35

Prezes lub Sekretarz Zarządu ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniu pełnomocników osób prawnych – członków wspierających, a także inne osoby.

§36

Zarząd może ustanawiać Pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji.

§37

§38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

§39

Komisja ma obowiązek przynajmniej raz w roku skontrolować działalność Klubu.

§40

§41

Komisja ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Klubu, żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników oraz korzystać z pomocy rzeczoznawców.

§42

Komisja składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdziała V

Sekcje Klubu

§43

1.Sekcje są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd, grupującymi członków według dyscyplin sportu, wieku lub zainteresowań.

2.Działalnością sekcji kieruje Zarząd lub wyznaczeni przez nich kierownicy lub trenerzy.

3.Zasady działalności sekcji określa Zarząd w swoich uchwałach lub regulaminach.

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary

§44

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród oraz udzielenia kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

§45

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, prawo wymierzenia następujących kar:

§Upomnienie

§Naga

§Zawieszenie w prawach członka na okres 12 miesięcy.

§Skreślenie z listy członków Klubu.

§46

Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Klubu

§47

1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.Na fundusze Klubu składają się:

a)Składki członkowskie

b)Dotacje

c)Darowizny, zapisy i spadki

d)Dochody z ofiarności publicznej

e)Dochody z działalności statutowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami

f)Wpływy z imprez charytatywnych organizowanych przez Klub

§48

1.Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.

2.Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.

4.Majątek Klubu przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.

§49

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza lub upoważnionych przez nich innych członków Zarządu.

§50

1.Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”.

2.Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3.Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Klubu.

4.Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§51

Rozwiązanie Klubu i zmiany Statutu następują na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.

§52

Uchwała o rozwiązaniu Klubu i zmianach statutu wymaga większości 2/3 głosów członków Klubu uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy liczby członków Klubu.

§53

W razie niestawiennictwa połowy ogólnej liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania, zwołane w ciągu 14 dni w drugim terminie Walne Zebranie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Klubu większością 2/3 głosów bez względu na liczbę członków Klubu obecnych na posiedzeniu.

§54

W przypadku rozwiązania Klubu, Walne Zebranie wyznaczy Komisję Likwidacyjną w składzie od 3 do 5 osób.

§55

Pozostały po likwidacji majątek Klubu przekazany będzie na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków Klubu o likwidacji Klubu.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§56

Treść statutu została uchwalona na Walnym Zebraniu Członków Klubu w Jedlińsku w dniu 18 kwietnia 1991r. z późniejszymi zmianami obowiązującymi od dnia 27 stycznia 2013r. w związku z podjętą uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 3/2013 z dnia 27 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz wpisania Gminnego Klubu Sportowego „Jedlińsk” do Krajowego Rejestru Sądowego jako Organizacja Pożytku Publicznego.