Deklaracja członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKAProszę o przyjęcie mnie w poczet członków StowarzyszeniaGminny Klub Sportowy „Jedlińsk” z siedzibą w Jedlińsku w charakterze: członka zwyczajnego / członka wspierającego.Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego Statucie. Zobowiązuję się do ich przestrzegania i aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz sumiennego wypełniania uchwał Władz orazzapisów Statutu, a także dbania o dobre imię Stowarzyszenia.Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Jedlińsk”zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm./w celachzwiązanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa,zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Władze Stowarzyszenia, na konto Stowarzyszenia (numer konta na stronie www.gksjedlinsk.pl)…………………………., dn……………………………….. ……………………………………………….własnoręczny podpisDane osobowe:1. Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………………..4. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………6. Seria i numer dowodu osobistego, PESEL …………………………………………………………………………….7. Telefon, e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….Uchwała ZarząduUchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ……………………….. z dnia………………………Został(a) przyjęty(a)w poczet Członków Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Jedlińsk”w charakterze:członka zwyczajnego / członka wspierającego…………………………………………………………………………………(podpisy dwóch członków Zarządu)